A-tì-đạt-ma PHÁP UẨN TÚC LUẬN (Tuệ Sỹ - Nguyên An dịch Việt, tái bản 2022)

Tags:

Giá

:

200.000₫

Mô tả :

Tuệ Sỹ - Nguyên An dịch Việt.

Hương Tích ấn hành lần đầu 2018, tái bản 2022.

Số trang: 508

Bìa mềm

Khổ: 14,5 x 20,5 cm

Trọng lượng: 520g

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Giảm 10% khi mua trọn bộ Kinh A-hàm hoặc Luận A-tì-đạt-ma Câu-xá

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Miễn phí giao hàng đối với quý Tăng - Ni (đơn hàng trên 1.500.000đ)

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Giảm 10% mọi tựa sách khi thỉnh mua trực tiếp tại Thư quán

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

Hỗ trợ gửi TẶNG SÁCH

[trích]
Thế nào gọi là như lý tác ý?

Sau khi nghe Chánh Pháp từ thiện sĩ rồi, trong lòng vui sướng, hoan hỷ phấn khởi, tán thán: “Kỳ diệu thay, Thế Tôn! Thế Tôn khéo nói Chánh Pháp sâu xa vi diệu như vậy. Điều mà Phật nói Khổ, chân thật là khổ. Điều mà Phật nói Tập, chân thật là tập. Điều mà Phật nói Diệt, chân thật là diệt. Điều mà Phật nói Đạo, chân thật là đạo. Do trong lòng vui sướng, hoan hỷ phấn khởi như vậy, vị ấy hoàn toàn tập trung tâm ý, chú ý theo dõi, tập trung chú ý, đề cao chú ý, phân tích quan sát cú nghĩa thâm diệu. Như vậy gọi là như lý tác ý.

Mục Lục

TỔNG LUẬN 11

1. Luận thư và Luận sư 11

2. Pháp uẩn: danh và thể 26

3. Pháp uẩn và Vibhaṅga 32

4. Pháp uẩn và Xá-lợi-phất A-tì-đàm 37

Thư mục trích dẫn 45

Phẩm Một: HỌC XỨ 52

A. Kinh 52

B. Luận 55

I. Cận sự và chi phần cận sự 55

II. Sáu hạng cận sự 56

III. Thành tựu bốn mươi pháp 59

IV. Cận sự luật nghi 63

V. Học xứ và qui y 84

Phẩm Hai: DỰ LƯU CHI 86

A. Kinh 86

B. Luận 87

I. Thân cận thiện sỹ 87

II. Thính văn Chánh Pháp 89

III. Như lý tác ý 94

IV. Pháp tùy pháp hành 95

V. Tổng luận 95

Phẩm Ba: CHỨNG TỊNH 98

A. Kinh 98

B. Luận 99

I. Phật chứng tịnh 99

II. Pháp chứng tịnh 117

III. Tăng chứng tịnh 124

IV. Thánh sở ái giới 138

Phẩm Bốn: SA-MÔN QUẢ 139

A. Kinh 139

B. Luận 139

I. Dự lưu 139

II. Nhất lai 140

III. Bất hoàn 141

IV. A-la-hán 141

Phẩm Năm: THÔNG HÀNH 143

A. Kinh 143

B. Luận 143

I. Khổ trì thông hành 143

II. Khổ tốc thông hành 146

III. Lạc trì thông hành 147

IV. Lạc tốc thông hành 149

V. Hỗ tương viên mãn 151

Phẩm Sáu: THÁNH CHỦNG 152

A. Kinh 152

B. Luận 154

I. Ý nghĩa Thánh chủng 154

II. Nội dung Thánh chủng 155

Phẩm Bảy: CHÁNH THẮNG 161

A. Kinh 161

B. Luận 162

I. Chánh thắng thứ nhất 162

II. Chánh thắng thứ hai 167

III. Chánh thắng thứ ba 172

IV. Chánh thắng thứ tư 175

V. Kết nghĩa 179

Phẩm Tám: THẦN TÚC 182

A. Kinh 182

B. Luận 182

I. Dục định thần túc 182

II. Cần định thần túc 187

III. Tâm định thần túc 192

IV. Quán định thần túc 196

V. Kết nghĩa 201

Phẩm Chín: NIỆM TRỤ 204

A. Kinh 204

B. Luận 204

I. Thân niệm trụ 204

II. Thọ niệm trụ 211

III. Tâm niệm trụ 217

IV. Pháp niệm trụ 221

Phẩm Mười: THÁNH ĐẾ 229

A. Kinh 229

B. Luận 233

I. Thánh đế về Khổ 233

II. Thánh đế về Tập khởi của khổ 238

III. Thánh đế về Khổ diệt 241

IV. Thánh đế về Đạo diệt khổ 243

Phẩm 11: TĨNH LỰ 247

A. Kinh 247

B. Luận 248

I. Sơ thiền 248

II. Tĩnh lự thứ hai 260

III. Tĩnh lự thứ ba 263

IV. Tĩnh lự thứ tư 265

Phẩm 12: VÔ LƯỢNG 269

A. Kinh 269

B. Luận 270

I. Từ vô lượng 270

II. Bi vô lượng 277

III. Hỷ vô lượng 280

IV. Xả vô lượng 283

Phẩm 13: VÔ SẮC 288

A. Kinh 288

B. Luận 289

1. Không vô biên xứ 289

2. Thức vô biên xứ 292

3. Vô sở hữu xứ 292

4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ 292

Phẩm 14: TU ĐỊNH 294

A. Kinh 294

B. Luận 296

1. Hiện pháp lạc trú 296

2. Quang minh tưởng định 298

3. Thắng phân biệt tuệ 302

4. Vĩnh viễn lậu tận 304

Phẩm 15: GIÁC CHI 306

A. Kinh 306

B. Luận 307

1. Niệm giác chi 307

2. Trạch pháp giác chi 308

3. Tinh tấn giác chi 313

4. Hỷ giác chi 314

5. Khinh an giác chi 318

6. Định giác chi 320

7. Xả giác chi 323

Phẩm 16: TẠP SỰ 325

A. Kinh 325

B. Luận 326

I. Bất thiện căn 326

II. Tiểu phiền não 328

III. Bất thiện biến hành 333

IV. Bảy mạn 334

V. Kiêu dật 335

VI. Năm Tà mạng 336

VII. Các dục và tham 339

VIII. Kiến chấp 344

IX. Triền cái 345

X. Tạp toái sự 346

XI. Tầm tư 350

Phẩm 17: CĂN 355

A. Kinh 355

B. Luận 356

I. Năm sắc căn 356

II. Căn sinh dục 362

III. Căn sinh mạng 363

IV. Căn tri giác 364

V. Căn cảm thọ…365

VI. Căn tu thiện…367

VII. Căn vô lậu 369

Phẩm 18: XỨ 372

A. Kinh 372

B. LUẬN 373

1. Nhãn và sắc…374

2. Nhĩ và thanh…375

3. Tỷ và hương…377

4. Thiệt và vị……378

5. Thân và xúc…379

6. Ý và pháp……380

Phẩm 19: UẨN 382

A. Kinh 382

B. Luận 382

I. Sắc uẩn 382

II. Thọ uẩn 382

III. Tưởng uẩn 386

IV. Hành uẩn 386

Phẩm 20: ĐA GIỚI 388

A. Kinh 388

B. Luận 395

I. Mười tám giới 395

II. Sáu giới…396

III. Thiện và bất thiện giới 402

IV. Thọ giới 407

V. Vô minh giới…409

VI. Uẩn phi sắc 409

VII. Ba giới hệ 410

VIII. Ba giới 412

IX. Các giới linh tinh 413

Phẩm 21: DUYÊN KHỞI 416

A. Kinh 416

B. Luận 418

I. Duyên khởi – Duyên dĩ sanh 418

II. Ý nghĩa các chi 421

1. Vô minh 421

2. Hành 423

3.Thức 429

4. Danh sắc 432

5. Sáu xứ 439

6. Xúc 442

7. Thọ 446

8. Ái 448

9. Thủ 455

10. Hữu 464

11. Sanh 465

12. Già-chết 468

13. Sầu, thán, khổ, ưu, nhiễu não 469

14. Tập khởi khối lớn thuần khổ 470

Ngữ vựng Phạn Hán…472

Sách dẫn…485

Sản phẩm liên quan