Đọc sách "Phật Điển Phổ Thông – Dẫn Vào Tuệ Giác Phật"

Đăng bởi : Admin25/02/2021

COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey, Dharmacär ï Sraddhäpa, P.D. Premasiri, G.A Somaratne, Venerable Thich Tue Sy